harranajans
 
Ana Sayfa > Harran Belediyesi

HARRAN'DA GEZİLECEK YERLER (FOTOHABER)
05 Ağustos 2013
Bu haber 27563 kez okundu
HARRAN DA GEZİLECEK YERLERDEN BİLGİLER
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

İMAM BAKIR CAMİİ VE TÜRBESİ

 

Harran'ın 3 km. kuzey doğusundaki İmam Bakır Köyü'nde, 12 İmam'dan beşincisi olan Ebu Cafer İmam Muhammed Bakır'a atfedilen bir türbe ve yanında yine O'nun adını taşıyan bir cami bulun­maktadır.

Anne ve baba tarafından Hz. Fatıma'nın (r.a.) to­runu olan, ilim, irfan ve takvasıyla herkesin saygı­sını kazanan, geniş bilgisinden dolayı "Bakır" laka­bıyla anılan Ebu Cafer İmam Muhammed h. 57 (m. 676) senesinde Medine'de doğmuştur. H. 103 (m. 721) senesinde Hamime'de vefat edince, naşı Medine-i Münevvere'ye getirilerek Cennet-ül Baki Mezarlığı'na defnedilmiştir.


 

Hz. Ömer zamanında Urfa ve Harran'ın fethine katılan (miladi 639) Ebu Cafer İmam Muhammed'in şehit düşen parmağının buraya gömülerek üzerine türbenin (meşhed) yapıldığı ve köye "İmam Bakır" adı verildiği söylenilmektedir. Türbenin batısına bi­tişik bir de cami bulunmaktadır. Kitabesi bulunma­yan her iki yapı son yıllarda betonarme bir şekilde genişletilerek orijinalliğini kaybetmiştir.

HARRAN

Şanlıurfa'nın 44 km. güney doğusunda bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen tarihi kent Harran, kendi adıyla anı­lan ovanın merkezinde kurulmuştur.Tevrat'ta da "Haran" olarak geçen yerin burası ol­duğu söylenir. İslâm tarihçileri kentin kuruluşunu Nuh Peygamber'in torunlarından Kaynan'a veya İbrahim Peygamber'in kardeşi "Aran"a (Haran) bağ­larlar. XIII. yüzyıl tarihçilerinden İbn-i Şeddat, Hz. İbrahim'in Filistine gitmeden önce bu şehirde otur­duğunu, bu nedenle Harran'a Hz. İbrahim'in şehri de denildiğini, Harran'da İbrahim Peygamber'in evinin, adını taşıyan bir mescidin, O'nun otururken yaslandığı bir taşın var olduğunu yazmaktadır.


Harran, Kuzey Mezopotamya'dan gelerek batı ve kuzey batıya bağlanan önemli ticaret yollarının kesiştiği bir noktada bulunmaktadır. Bu özelliğinden dolayı Harran, Anadolu ile sıkı ticaret ilişkileri bulunan Assurlu tüccarların önemli uğrak yerlerinden biri idi. Anadolu'dan Mezopotamya'ya, Mezopotamya'dan Anadolu'ya olan ticaret akışının binlerce yıl Harran üzerinden yapılmış olması bu tarihi kentte zengin bir kültür bikiminin oluşmasına neden olmuştur.

Harran; Ay, Güneş ve gezegenlerin kutsal sayıl­dığı eski Mezopotamya'daki Assur ve Babillerin politeist inancına dayanan Paganistliğin (Putperestlik) önemli merkezlerinden olması yö­nüyle de ünlü idi. Bu nedenledir ki Harran'da Astronomi ilmi çok ilerlemiştir.
Dünyadaki üç büyük felsefe ekolünden birisi "Harran Ekolü"dür. İlkçağdan beri varlığı bilinen Harran Üniversitesi'nde dünyaca ünlü birçok bil­gin yetişmiştir.

Emevi hükümdârlarından II. Mervan 744 yılında Harran'ı Emevi Devleti'nin başkenti yapmıştır. Emevilerin Asya bölümü 750 yılında Abbâsilere yenilerek Harran'da sona ermiştir. Abbâsi hüküm­dârı Harun Reşit zamanında "Harran Üniversitesi" dünyada büyük bir ün kazanmıştır.

Bugün Cüllab ve Deysan ırmakları kurumuş ol­duğundan Harran sudan ve yeşilden mahrum bir ovanın ortasında 5000 yıllık tarihi ile ayakta dur­maktadır. Tipik evleri, höyügü, kalesi, şehir surları ve çeşitli mimari kalıntıları ile turistlerin büyük il­gisini çekmektedir. Atatürk Barajı ve Urfa Tünelleri vasıtasıyla Harran Ovası'na akıtılan Fırat Nehri, Harran'ı tarihteki yeşil ve verimli günlerine tekrar kavuşturmuştur.

Harran'daki Mimari Eserler
I. Yazılı kaynaklarda geçen mimari eserler

Çeşitli kaynaklardan anlaşıldığına göre, Hz. Ömer zamanında İyaz b. Ğanem tarafından 640 yılında fethedilen Harran'da ilk islami eserler inşa edilmeye başlanmıştır. Emevi başkentliği yaptığı dönemde (744-750 II. Mervan zamanı) imar faaliyet­leri hızlanarak şehir mimari eserlerle donatılmıştır. Mervan, 10 milyon dirhem harcayarak Harran'a bir hükümdâr sarayı yaptırmış, Cami el-Firdevs'i (Cennet Camii-Ulu Cami) yeniletmiş ve su kanalları açarak tarımı geliştirmiştir. İmâdeddin Zengi'nin 1127 tarihinde Harran'ı almasından sonra, Zengi'nin oğlu Nureddin Mahmûd ve Selahaddin Eyyûbi zamanlarında şehirde medrese, hastane, çarşı, hamam gibi çok sayıda mimari eserin inşa edildiği, miladi 1175 depreminde zarar gören yapı­lar ile Ulu Cami'nin restorasyonunun yapıldığı yine çeşitli kaynaklarda kayıtlıdır.

Onyedinci yüzyılın ortalarında (1650 yılları) Harran'ın harap haline yetişen ünlü seyyah Evliya Çelebi burasını, "Şehir harap, evler toprak olup ka­lesinde insanoğlu kalmamıştır. Ancak kargir cami­leri, han ve hamamları kalıp diğer harap evler içe­risinde çöl arapları kışlamaktadır" cümleleriyle an­latmaktadır.

II. Harran kazılarında bulunan ve günümüzde ayakta olan mimari eserler

Parlak bir tarih ve ilim geçmişine sahip olan Harran, tarih boyunca bir çok devletin hâkimiye­tine girdiğinden kültürlerin kaynaştığı bir kent ol­muş ve zengin mimari eserlerle donatılmıştır. Ancak, hiç bir zaman Bizans ve Haçlı hâkimiyetine girmeyen Harran'da bu devletlere ait eserler yer almamıştır.Kentin ortasında yer alan höyükte ve sur içer­sindeki harabelerde Sin Mabedi ve üniversite dahil en eski mimari eserlerin temel kalıntıları yer almak­tadır. Harran'ın zengin mimarisinden sadece surlar, iç kale, Ulu Cami, Şeyh Hayat el-Harrânî türbe ve camii ile konik kubbeli evler günümüze kadar ge­lebilmiştir.

Harran Höyüğü:

Şehrin ortasında yer alan 22 m. yüksekliğindeki höyük oldukça geniş bir alana yayılmıştır. M.Ö. III. binden M.S. XIII. yüzyıla kadar kesintisiz olarak is­kan edilen Harran Höyüğü, içersinde çeşitli devir­lere ait mimari kalıntıları ve bölgenin tarihini gün ışığına çıkartacak belgeleri barındırmaktadır.


 

Şehrin ortasında yer alan 22 m. yüksekliğindeki höyük oldukça geniş bir alana yayılmıştır. M.Ö. III. binden M.S. XIII. yüzyıla kadar kesintisiz olarak is­kan edilen Harran Höyüğü, içersinde çeşitli devir­lere ait mimari kalıntıları ve bölgenin tarihini gün ışığına çıkartacak belgeleri barındırmaktadır.

Sin Mabedi: Babil dönemine ait ünlü Sin Mabedi Harran'da inşa edildiği bilinen en eski anıtsal eserdir. M. Ö. 2000 başlarına ait Kültepe ve Mari tabletlerinde Harran'daki Sin (Ay Tanrısı) Mabedi'nde bir ant­laşma imza edildiğine dair bilgiler bulunmaktadır. Yine M. Ö. II. bininin ortalarına ait Hitit tabletle­rinde, Hititlerle Mitanniler arasında yapılan bir antlaşmaya Harran'daki Ay Tanrısı Sin'in ve Güneş Tanrısı Şamas'ın şahit tutulduğu belirtilmektedir.Yeri kesin olarak tespit edilemeyen Sin Mabedi'nin, höyükte, iç kalede ya da Ulu Camii'nin yerinde olduğu konusunda değişik fikirler ileri sü­rülmektedir. Bunlardan İbn-i Şeddad, bu mabedin Ulu Cami'nin yerinde olduğunu, Harran'ın 640 yı­lında İyâd b. Ğanem tarafından fethedilmesiyle bu mabedin camiye dönüştürüldüğünü, Paganistlere kendi mabedlerini yapmaları için başka bir yer ve­rildiğini söylemektedir.

Harran Üniversitesi: İlk Çağ'dan beri varlığı bilinen ve miladi 718-913 tarihleri arasında (İslâmi dönem) bilim ve sanatta doruk noktaya ulaşan Harran Okulu'nun (Üniversite) İslâm öncesi ve İslâmi dönemdeki yeri, bugünkü kalıntılar arasında tespit edilememiştir.
Tarihi Harran Üniversitesi'nin kuruluşu hak­kında elimizde yeterli kaynak bulunmamaktadır.

 

Harran Şehir Surları:

Elips şeklindeki Harran şehri, bazı kaynaklara göre 8, bazı kaynaklara göre 6 adet kapısı, 187 adet burcu olan, kesme taşlardan inşa edilmiş müstah­kem bir sur ile çevrilmiştir. Surların dışında yer alan ve günümüzde toprakla dolmuş olan hendeğin eskiden su ile dolu olduğu bilinmektedir. Şehrin güney-doğu köşesinde kesintiye uğrayan surların yerini İçkale tamamlamaktadır. Harran surları gü­nümüzde yer yer yıkılmış olmasına rağmen çepe­çevre izlenebilmektedir. Kapılardan sadece Halep Kapısı ayaktadır.


 

Harran Kalesi: Şehrin güney doğusunda yer alan İçkale, surla­rın o kesimdeki parçasını oluşturmaktadır.

Harran Ulu Cami:

Harran höyüğünün kuzey doğu eteğinde yer alan Ulu Cami, Anadolu'nun ilk anıtsal camii, ilk revaklı avlulu ve şadırvanlı camii, en zengin taş süslemeli camii olma gibi daha bir çok önemli özel­liklere sahiptir. Çeşitli kaynaklarda "Cami el-Firdevs (Cennet Camii) veya "Cuma Camii" adla­rıyla geçmektedir.


Şeyh Yahya Hayat El-Harrani (Hayat b. Kays-Hayat b. Abdülaziz) türbesi ve camii

Şeyh Yahya Hayat el-Harrânî, XII. yüzyılda Harran'da yaşamış ve 1185 tarihinde burada
vefat etmiş büyük bir İslâm alimi ve mutasavvufudur.

XVII. yüzyılın ortalarında Harran'ı ziyaret eden Evliya Çelebi, Şeyh Hayat'ın türbesinden şu şekilde bahsetmektedir. "Şeyh Yahya (Hayat) ziyaret yeri Harran dibindedir. Kutupluğa ayak basmış ulu sul­tandır. Harran Kalesi'nin yanında çöl tarafında bü­yük bir kubbe içinde medfundur. Çöl Arapları bu sultana son derece bağlıdırlar. Hatta Araplar ara­sında mühim bir mesele için yemin ettirmek icap etse ta Basra, Lahsa, Umman, Cezayir, Kurna'dan gelip bu sultanın üzerine "Yahya Hayati'nin başı için" deyip duvara el sürse Allah'a yemin etmiş gibi sayarlar. Bu sultana Yahya Hayati demelerinin aslı, bir seccade üzerinde tahiyatta ve hayatta oturur gibi oturduğundandır."


Hayat el- Harrani hazretleri ölümünden sonra da tasarrufu devam eden 4 büyük evliyadan biri olarak kabul edilmektedir. Şeyh Hayat'ın türbesi ve bunun güneyine bitişik olan camisi, Harran şehir surlarının kuzey batı dı­şarısındaki mezarlık alanındadır. Türbe ve caminin günümüze kadar önemli değişiklikler geçirdiği du­var ve payelerdeki izlerden anlaşılmaktadır.
Cami ve türbe 1999-2001 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore edilmiştir.

 

Harran'ın Tarihi Mezarlığı: Harran'da biri surların batı dışarısında Şeyh Hayat'ın türbesinin bulunduğu yerde, diğeri surla­rın doğu dışarısında olmak üzere iki mezarlık bu­lunmaktadır. Bunlardan Şeyh Hayat'ın türbesinin bulunduğu mezarlıkta süslemeli şahideler dikkat çekmektedir. Harran'ın tarihteki esas İslâm mezar­lığı surların doğu dışarısında yer almaktadır. Ancak, bu mezarlık tamamen kaybolmuş, sanat de­ğeri olan, süslemeli ve kitabeli şahideler toprak al­tında kalmıştır.

Geleneksel Harran Evleri:

Harran'ın en çok ilgi çeken yanı, bindirme tek­niğinde yapılmış, külah biçimindeki konik kubbeli evleridir. 1979 yılında arkeolojik ve kentsel sit alanı olarak tescil edilen ve kubbe evleri korumaya alınan Harran'da, ören yerinden malzeme toplanması, her çeşit inşaat yapılması, kanal açılması yasaklanmış­tır. O tarihlerde 960 adet kubbe sayılan Harran'da bu sayı dondurulmuştur.


Bölge iklimine uyumlu, yazın serin, kışın sıcak olan kubbeli Harran evlerinde, tavukların daha çok yumurtladığı, at gibi bazı hayvanların daha uysal olduğu, kuru soğanların çabuk filizlendiği köylüler tarafından söylenmektedir. Bu evlerden bir örnek 1999 yılında Harran Kaymakamı İbrahim Halil Akşit'in gayretleriyle restore edilerek "Kültür Evi" fonksiyonuna kavuş­turulmuş ve turizmin hizmetine sunulmuştur. Ayrıca Kültür Bakanlığı, restore etmek ve kültü­rel fonksiyon vermek üzere bu evlerden 4 adedini satın almıştır.

 

ÇOBAN MAĞARALARI

Harran-Han-el Ba'rür yolunun 14. km.'sinde, yo­lun sağ tarafında, bir sıra halinde, yapıları kuzeye bakan 10 adet mağara bulunmaktadır. Yaklaşık 3x3 m. genişliğinde olan ve "arcosolium"ları bulunan bu mağaraların kaya mezarı olarak Roma devrinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Ancak çevrede yer­leşme yerinin bulunmayışı, bunların Tektek Dağları'ndaki çobanlar için barınak olarak yaptırıl­mış olabileceğini de akla getirmektedir.
 

BAZDA MAĞARALARI

Harran-Han el-Ba'rür yolunun 15. ve 16. km.'lerinde, yolun solunda ve sağındaki dağlarda tarihi taş ocakları bulunmaktadır. Bunlardan 16. km.'de yolun sağındaki köy içersinde "Bazda", "Albazdu", "Elbazde" ya da "Bozdağ" Mağaraları adıyla anılan iki taş ocağı görülmeye değer özellik­ler taşımaktadır. Çevredeki Harran, Şuayb Şehri ve Han el-Ba'rür yapıları için yüzlerce sene taş alın­ması neticesinde her iki mağarada çok sayıda mey­dan, tünel ve galeriler meydana gelmiştir. Bunlardan büyük olanı, yer yer iki katlı bir şekilde oyulmuş ve yükseklikleri 10-15 metreye va­ran ayaklar bırakılarak ortada meydanlar oluştu­rulmuştur. Ayrıca uzun galeri ve tünellerle dağın çeşitli yönlerine doğru çıkışlar sağlanmıştır. Çok geniş bir alana yayılan dağın dış cephele­rinde taş kesilmesi nedeniyle büyük oyuklar mey­dana gelmiştir. Anadolu'nun belki de en büyük, en gizemli ve gezilmeye değer bu tarihi taş ocağının belli bölümlerinin 1250 yılında "Abdurrahman el-Hakkâri", "Muhammed İbni Bakır", "Muhammed el-‘Uzzar" gibi şahıslar tarafından işletildiği, kayalara yazılmış Arapça kitabelerden anlaşılmaktadır.

HAN EL-BA'RUR KERVANSARAYI

 

Harran’ın 20 km. doğusundaki bu kervansarayın bulunduğu yer bugün Göktaş Köyü adıyla anılmaktadır. Tamamı 65x66 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilmiş olan kervansarayın kuzey cephesindeki portal kitabesinde h. 626 (m. 1228-1229) tarihinde el-Hac Hüsameddin Ali Bey tarafından yaptırıldığı yazılıdır.

Tektek Dağları olarak anılan dağlık bölgede Harran-Bağdat yolu güzergâhında bulunan kervansaray, giriş kapısı, köşe kuleleri, payanda kuleler, mescid (1993’de restore edilip kullanıma açılmıştır), hamam, yazlık ve kışlık bölümleri ile Anadolu Selçuklu kervansaraylarının tüm özelliklerini taşır.
Bu kervansarayın ismi olan “Ba’rur” kelimesi Arapça’da “keçi pisliği” anlamındadır. Rivâyete göre, hanı yaptıran kişi, burayı kuru üzümle doldurmuş ve “Benden sonra gelenler burayı keçi pisliği ile dolduracaklardır.” demiştir. Gerçekten de bugün kervansaray uzun yıllar ahır olarak kullanıldığı için hayvan gübresi ile dolmuştur.
Eyyûbiler dönemine ait bu kervansarayın portal ve mescid dışındaki büyük bölümü harabe durumdadır.

 

ŞUAYB ŞEHRİ HARABELERİ

 

Harran'dan Han el-Ba'rür Kervansarayı'na ula­şan şose yol, kuzey doğuya doğru devamla 10 km. sonra Harran ilçesine bağlı Özkent Köyü adıyla anılan tarihi Şuayb Şehri harabelerine varmaktadır. Bu kentteki mevcut mimari kalın­tıların Roma devrine ait olduğu tahmin edilmekte­dir. Oldukça geniş bir alana yayılan bu tarihi kentin etrafı, yer yer izleri görülen surlarla çevrilidir. Kent merkezinde çok sayıdaki kaya mezarı üzerine kesme taşlardan yapılar inşa edilmiştir. Tamamı yıkılmış olan bu yapıların bazı duvar ve temel ka­lıntıları günümüze kadar gelebilmiştir.


Halk arasında Şuayb Peygamber'in bu kentte yaşadığına ve kentin adını Şuayb Peygamber'den aldığına inanılmaktadır. Kalıntılar arasındaki bir mağara Şuayb Peygamber'in Makamı olarak ziyaret edilmektedir.

 

SOĞMATAR HARABELERİ

 

Şuayb Şehri'nden kuzeye doğru devam eden şose yol 16 km. sonra tarihi Soğmatar kenti harabe­lerine ulaşmaktadır. Bu tarihi kent, merkez Yardımcı (Sumatar) nahiyesine bağlı Yağmurlu Köyü içersinde yer almaktadır. Hz. Musa'nın burada çiftçilik yaptığına ve köy içersindeki kuyulardan birinin Hz. Musa'nın mûci­zevi asası tarafından açıldığına inanılmaktadır. Köyün ortasında yer alan höyük, Soğmatar'ın milattan önceki çağlara uzanan tarihini gün ışığına çıkartacak belgeleri içersinde barındırmaktadır. Tepedeki duvar ve burç kalıntıları höyüğün M.S. II. yüzyılda kale olarak kullanıldığını kanıtlamaktadır.

Soğmatar tarihteki esas ününü; ay, güneş ve ge­zegenlerin kutsal sayıldığı Assur ve Babillilerin poli­teist inancından gelen Pagan (putperest) dinin ve bu dinin baştanrısı (tanrıların efendisi) "Mar alahe" (Marelahe)'nin merkezi olmasından almaktadır. Marelahe'yi temsil eden açık hava mabedi, Soğmatar'daki kalıntıların odak noktasını teşkil et­mektedir.


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Harran Belediyesi Haberleri

Başlık Tarih
 
BAŞKAN ÖZYAVUZ’DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI29 Ağustos 2020
Başkan Özyavuz Sosyal Medya Hesaplarını Askıya Aldı02 Temmuz 2020
Meydankapı Harran Yolunda Asfaltlama Çalışması Başladı01 Temmuz 2020
Harran Belediyesi, Bataklığı Yaşam Alanına Dönüştürüyor30 Mayıs 2020
BAŞKAN ÖZYAVUZ'UN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI23 Mayıs 2020
Başkan Özyavuz Anneler En Değerli Hazinedir10 Mayıs 2020
BAŞKAN ÖZYAVUZ BÜTÜN MESAİSİNİ SAHADA GEÇİRİYOR07 Mayıs 2020
BAŞKAN ÖZYAVUZ 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMINI KUTLADI01 Mayıs 2020
Harran Belediyesi Öğrencilere Hazırlık Kitapları Dağıttı28 Nisan 2020
Özyavuz “Ramazan’a Kavuşmanın Huzurunu Ve Mutluluğunu Yaşıyoruz”23 Nisan 2020
BAŞKAN ÖZYAVUZ’DAN 23 NİSAN MESAJI23 Nisan 2020
Başkan Özyavuz Emine Çetinkaya’nın çağrısına kayıtsız kalmadı!(Videolu)12 Nisan 2020
Özyavuz'dan Polislere Tatlı İkramı10 Nisan 2020
BAŞKAN ÖZYAVUZ’UN BERAT KANDİLİ MESAJI06 Nisan 2020
HARRAN’DA ESNAF VE VATANDAŞLARA MASKE VE EDLİVEN DAĞITILDI06 Nisan 2020
Harran İçin Teyyakuza Geçtiler02 Nisan 2020
TEŞEKKÜRLER HARRAN01 Nisan 2020
BAŞKAN ÖZYAVUZ İLE 1 YIL01 Nisan 2020
Harran Belediyesi Aile Sağlık Merkezlerini Dezenfekte Etti27 Mart 2020
Harran'da Yol Atağı24 Mart 2020
Harran’da Corona Virüs Önlemleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor24 Mart 2020
Harran'da 6 Kırsal Mahallede Kilitli Parke Döşendi23 Mart 2020
BAŞKAN ÖZYAVUZ’UN 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI17 Mart 2020
BAŞKAN ÖZYAVUZ'UN REGAİP KANDİLİ MESAJI27 Şubat 2020
Harran Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezinde Kış Kursları14 Şubat 2020
MHP lideri Bahçeli bir arabasını Harran Belediye Başkanı'na hediye etti11 Şubat 2020
HARRAN’DA YOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR07 Şubat 2020
Harran Belediyesi Sınır Ötesinde06 Şubat 2020
Harran’da Çok Amaçlı Kültür Evleri Yenilendi29 Ocak 2020
Harran'da kangrenleşmiş sorunlar çözüme kavuşuyor27 Ocak 2020
BAŞKAN ÖZYAVUZ; HAFTASONU MESAİSİNİ KIRSALDA GEÇİRDİ26 Ocak 2020
Harran'da bozuk hoparlörler onarılıyor22 Ocak 2020
Harran'da Karne Heyecanı Yaşandı17 Ocak 2020
Harran'da araç filosuna yeni araç16 Ocak 2020
Harran’da İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Yardımı14 Ocak 2020
Harran’da Türk Büyüklerinin Bütsü Yaptırıldı11 Ocak 2020
Başkan Özyavuz Kırsalda Çamurlu Yer Kalmayacak10 Ocak 2020
VATANDAŞLARDAN BAŞKAN ÖZYAVUZ’A TAM NOT03 Ocak 2020
Harran Belediyesinden 400 Çocuğa Giyim Yardımı30 Aralık 2019
Başkan Özyavuz’un Sınır Ötesi Yardımları Devam Ediyor27 Aralık 2019
Harran Belediyesi 15 Temmuz Ruhunu Yaşatmaya Devam Ediyor26 Aralık 2019
Harran Sanayi Sitesi Toz ve Çamurdan Kurtuluyor20 Aralık 2019
Başkan Özyavuz Esnaf ve Vatandaşı Yalnız Bırakmıyor19 Aralık 2019
Harran’da Dev Projenin İnşaatına Başlanıldı17 Aralık 2019
Harran Belediyesinden Ödüllü Resim Yarışması14 Aralık 2019
Harran Koşusunu 'Utkun Babacan' Kazandı11 Aralık 2019
Harran Belediyesi Parklarda Bakım Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor25 Ekim 2019
HARRAN BELEDİYESİ, BATAKLIĞI YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜRÜYOR24 Ekim 2019
HARRAN BELEDİYESİNDEN KIRSALDA PARKE ATAĞI11 Ekim 2019
Harran’da 55 Bin M2 Parke Taşı Döşendi07 Ekim 2019
Başkan Özyavuz'un 30 Ağustos Mesajı 29 Ağustos 2019
BAŞKAN ÖZYAVUZ’DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI10 Ağustos 2019
Başkan Özyavuz’dan Ramazan Bayramı Mesajı03 Haziran 2019
​HARRAN’DA 12 MAHALLENİN SU SIKINTISI GİDERİLDİ26 Mayıs 2019
BAŞKAN ÖZYAVUZ PAZAR ESNAFI İLE BİR ARAYA GELDİ23 Mayıs 2019
HARRAN’DA TARİHİ CAMİ ONARIMA GİRDİ21 Mayıs 2019
Genç başkandan Beklenen Turizm Atağı24 Nisan 2019
Başkan Özyavuz’un Mitingi Harran’ı Ayağa Kaldırdı28 Mart 2019
BAŞKAN ÖZYAVUZ, ESNAFI ZİYARETİ ETTİ27 Mart 2019
Kırsal Mahallelerden Başkan Özyavuz’a Destek26 Mart 2019
Demokrat Parti Harran’da Tam Teşkilat Çalışıyor19 Mart 2019
Başkan Özyavuz; Gönülleri Fethetmeye Devam Ediyor19 Mart 2019
Başkan Özyavuz, “Kadınlarımız Başımızın Tacıdır”08 Mart 2019
Harran İlçe Otogarı Törenle Açıldı05 Mart 2019
Başkan Özyavuz'dan Yaralı Askere Geçmiş Olsun Ziyareti01 Mart 2019
Başkan Özyavuz “Mesleğinde En İyiler” Ödülüne Layık Görüldü26 Şubat 2019
Harran Belediyesi Parke Taşı Döşeme Çalışmalarına Hız Verdi22 Şubat 2019
Harran İlçe Otogarı Çalışmalarında Sona Gelindi18 Şubat 2019
Harran'da Dev Projeler Yükseliyor!08 Şubat 2019
Harran Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor07 Şubat 2019
Başkan Özyavuz'un Yeni Yıl Mesajı31 Aralık 2018
HARRAN BELEDİYESİ KIRSALDA YOL ATAĞINI SÜRDÜRÜYOR18 Aralık 2018
Başkan Özyavuz’un 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı10 Aralık 2018
Harran Belediyesinde Kilitli Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor10 Aralık 2018
Başkan Özyavuz’un 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajı05 Aralık 2018
Başkan Özyavuz: Kültür Ve Gençlik Merkezini Ziyaret Etti04 Aralık 2018
Harran'dan Beyazgül'e Tam Destek03 Aralık 2018
Başkan Özyavuz’un Dünya Engelliler Günü Mesajı03 Aralık 2018
Harranlı Öğrenciler Kitap Fuarında01 Aralık 2018
Uluslararası Ekolojik Kadın Köyü Derneği Üyeleri Harran’da27 Kasım 2018
Harran’da Yeni Bir Kütüphane Daha Açıldı27 Kasım 2018
Başkan Mehmet Özyavuz'un Öğretmenler Günü Mesajı23 Kasım 2018
Araştırmacı-Yazar Sinan Yağmur Harran’da22 Kasım 2018
Harran’da Parke Taşı Döşeme İşlemleri Devam Ediyor21 Kasım 2018
Başkan Özyavuz'un Mevlid kandili Mesajı19 Kasım 2018
Benim Adayım: Mehmet Özyavuz15 Kasım 2018
Harran´da sanatsal ve mesleki kurslar açılacak12 Kasım 2018
Başkan Özyavuz’un 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı09 Kasım 2018
Başkan Özyavuz'un Cuma Mesajı 02 Kasım 2018
Harran Belediyesi Hizmetlerini Aralıksız Sürdürüyor01 Kasım 2018
Harran'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu30 Ekim 2018
Eski Bakan Işık Harran'ı ziyaret etti30 Ekim 2018
Başkan Özyavuz'un 29 Ekim Cumhuriyet Mesajı29 Ekim 2018
Başkan Özyavuz'un Milli tarih şuuru ve demokrasi mesajı26 Ekim 2018
Harran Koşusu Yapıldı...25 Ekim 2018
Harranlı Öğrenciler Yıldızlar Altında24 Ekim 2018
Başkan Özyavuz’dan Harran Cumhuriyet Başsavcısına Ziyaret24 Ekim 2018
BAŞKAN ÖZYAVUZ : HARRAN'IN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİK22 Ekim 2018
BAŞKAN ÖZYAVUZ MUHTARLAR GÜNÜNÜ KUTLADI19 Ekim 2018
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı DR. Selim Argun Harran’da03 Ekim 2018
​Harran’da Parklar Hem Çoğalıyor Hem Yenileniyor01 Ekim 2018
HARRAN ULU CAMİİ RESTORE EDİLİYOR29 Eylül 2018
Metin Yener, Harran'ı ziyaret etti24 Eylül 2018
Tarihi Kentler Birliği Harranda24 Eylül 2018
Başkan Özyavuz'un İhlas ve Cuma mesajı21 Eylül 2018
HARRAN’DA GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI19 Eylül 2018
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'un Cuma Mesajı 14 Eylül 2018
Harran Yeni Kültür Merkezine Kavuşuyor13 Eylül 2018
Başkan Özyavuz'un Cuma ve Eğitim Mesajı07 Eylül 2018
Akay ve Özyavuz talep ve sorunları dinlediler!06 Eylül 2018
Harran, UNESCO’ya Hazırlanıyor06 Eylül 2018
Harran Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor04 Eylül 2018
HARRAN'DA GEZİLECEK YERLER (FOTOHABER)31 Ağustos 2018
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'un Zafer bayramı Mesajı29 Ağustos 2018
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR29 Ağustos 2018
AK PARTİ HARRAN AĞUSTOS AYI MECLİS DANIŞA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ28 Ağustos 2018
Unesco Listesindeki Harran'da Bayram Bereketi27 Ağustos 2018
Harran Belediye başkanı Mehmet Özyavuz'un Kurban Bayramı Mesajı19 Ağustos 2018
Harran Belediyesi'nde Bayram Öncesi Hazırlıklar Devam Ediyor17 Ağustos 2018
Harran'da Kurban Satış Ve Kesim Yerleri Belli Oldu15 Ağustos 2018
Öztürk veda ziyaretlerine Harran'dan başladı...14 Ağustos 2018
Harran Akparti İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz Akpart'nin 17'nci Kuruluş Yılını Kutladı14 Ağustos 2018
Başkan Özyavuz Akparti'nin 17'nci Yılı İle İlgili Açıklamalarda Bulundu 14 Ağustos 2018
Harran EUROPA Pul Yarışmasında UZUNKÖPRÜ'nün Destekçisi Oldu13 Ağustos 2018
Harran Belediyesi İmar Barışı Başvurularını Almaya Devam Ediyor13 Ağustos 2018
Başkan Özyavuz'un Cuma Mesajı 10 Ağustos 2018
Harran'da değişim ve dönüşüm sürüyor07 Ağustos 2018
Harran Belediye Başkanı, Mehmet Özyavuz'un Cuma Mesajı03 Ağustos 2018
Harran AK Kadınlar Şanlıurfa Birincisi oldu02 Ağustos 2018
HARRAN’DA ÇOK AMAÇLI SALONLARIN İNŞAATLARI HIZLA DEVAM EDİYOR30 Temmuz 2018
Başkan Özyavuz'un Milli duygu ve Bayrak sevgisi mesajı27 Temmuz 2018
Harran Ören Yeri'ne girişler ücretsiz26 Temmuz 2018
Harran Belediye Belediye Başkanı, Mehmet ÖZYAVUZ'un, Kıbrıs barış harekatı Mesajı:20 Temmuz 2018
Harranlılar 15 Temmuz şehitlerini andı16 Temmuz 2018
Özyavuz’dan 15 Temmuz mesajı14 Temmuz 2018
AK Parti'nin Can Simidi13 Temmuz 2018
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'un Kardeşlik ve Cuma mesajı13 Temmuz 2018
Muhterem Harranlılar! Cumanız Mübarek olsun.06 Temmuz 2018
Muhterem Harranlılar! Cumanız Mübarek olsun.29 Haziran 2018
Harranlılar Erdoğan'a geleneksel desteğini sürdürdü27 Haziran 2018
Harran yeni bir rekora daha imza attı 26 Haziran 2018
BAŞKAN ÖZYAVUZ'UN CUMA MESAJI 22 Haziran 2018
Harran’dan düğün gibi miting konvoyu20 Haziran 2018
Başkan Özyavuz'un Kadir Gecesi Mesajı09 Haziran 2018
BAŞKAN ÖZYAVUZ SAHALARDA05 Haziran 2018
O AŞİRET HARRAN’DA AK PARTİYE TOPLU KATILIM YAPTI30 Mayıs 2018
Harran belediye başkanı Mehmet Özyavuz'un mesajı 25 Mayıs 2018
Harran Belediye Başkanı Özyavuz'un Ramazan-ı Şerif Mesajı15 Mayıs 2018
Harran ,şiirle buluştu!14 Mayıs 2018
Harran belediye başkanı Mehmet Özyavuz'un Cuma mesajı 11 Mayıs 2018
Öğretmenden Başkan Özyavuz'a teşekkür ziyareti02 Mayıs 2018
Harran Belediye Başkanı Özyavuz'un Berat Gecesi Mesajı29 Nisan 2018
AKKURTAN ÖZYAVUZ'A ZİYARET 27 Nisan 2018
Harran Belediye Başkanı Özyavuz'un, Cuma mesajı27 Nisan 2018
Başkan Özyavuz'un 23 Nsan mesajı22 Nisan 2018
Huriye Biter güven tazeledi16 Nisan 2018
AK PARTİ HARRAN VE AKÇAKALE KADIN KOLLARI KONGRELERİ YAPILDI.16 Nisan 2018
Başkan Özyavuz’un 10 Nisan Polis Haftası Mesajı 09 Nisan 2018
Başkan Özyavuz'un Cuma ve Kardeşlik Mesajı 06 Nisan 2018
Harran Belediye Başkanı, Mehmet Özyavuz'un, Fazilet mesajı:29 Mart 2018
Özyavuz'un Regaip Kandili mesajı21 Mart 2018
Özyavuz'dan Çanakkale Zaferi mesajı 17 Mart 2018
Özyavuz'dan, Dua mesajı09 Mart 2018
Harran’da Mehmetçik yararına kermes08 Mart 2018
Başkan Özyavuz'dan kadınlara karanfilli kutlama08 Mart 2018
Türklerin Başarı Merdiveni02 Mart 2018
Belediye ve BM Göç Kuruluşu işbirliği ile yapıldı 28 Şubat 2018
TÜRKLERİN ZAFERİ 23 Şubat 2018
Harran'dan Zeytindalı harekatına destek21 Şubat 2018
Harran Belediyesi Çalışanlarından Zeytin Dalı Harekatı'na Destek15 Şubat 2018
Türk Ordusunun önemi15 Şubat 2018
İki Başkandan Akay'a ziyaret...14 Şubat 2018
Gaziyi alnından öptü... 12 Şubat 2018
Harran Belediye Başkanı'nın Vatan şehitleri mesajı12 Şubat 2018
Harran Belediye Başkanı'nın Temizlik ve Cuma mesajı02 Şubat 2018
Başkan Özyavuz, Harran’ı dünyaya anlatıyor 26 Ocak 2018
Harran’da Parke Döşeme Çalışması Devam Ediyor18 Ocak 2018
Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’dan 10 Ocak kutlaması10 Ocak 2018
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'un Cuma Mesajı05 Ocak 2018
HARRAN'I HİÇ BÖYLE GÖRDÜNÜZ MÜ?02 Ocak 2018
Harran belediye başkanının Cuma ve Yeni yıl mesajı29 Aralık 2017
Bakanlardan Harran’a rekor teşekkürü11 Aralık 2017
CUMANIZ MÜBAREK OLSUN.01 Aralık 2017
Harran Belediye Başkanı Özyavuz’un Mevlid Kandili Mesajı.29 Kasım 2017
MAHMUT ÖZYAVUZ’UN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI 23 Kasım 2017
AK Parti’li Biter’den Öğretmenler Günü mesajı23 Kasım 2017
HARRAN’A JİMNASTİK SALONU 21 Kasım 2017
Harran belediye başkanı Mehmet Özyavuz’un Cuma Mesajı 17 Kasım 2017
Vali Erin Harran'da15 Kasım 2017
ÖZYAVUZ,UN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI 29 Ekim 2017
Harran’da ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik eğitim çalışması yapıldı27 Ekim 2017
Başkan Özyavuz Muhtarları Unutmadı20 Ekim 2017
Başkan Özyavuz'un Milli Beraberlik mesajı20 Ekim 2017
Başkan Özyavuz ve Kaymakam Çelik, Harran için Ankara'da19 Ekim 2017
''Her An Harran Foto Maratonu 2'' Sona Erdi17 Ekim 2017
​HARRAN BELEDİYESİ ÇALIŞMALARINA KIRSALDA DEVAM EDİYOR13 Ekim 2017
Başkan Özyavuz'un Cuma Mesajı 13 Ekim 2017
Harran Kültür Ve Gençlik Merkezinin Temeli Atıldı07 Ekim 2017
Harran Belediye Başkanı'nıın Cuma Mesajı06 Ekim 2017
Başkan Özyavuz'un Cuma ve Vatan Aşkı Mesajı 29 Eylül 2017
Harran’da 250 Ev Onarılacak…27 Eylül 2017
Harran’da Gaziler Unutulmadı19 Eylül 2017
Gazi Başkandan “Gaziler Günü” Mesajı19 Eylül 2017
BAŞKAN ÖZYAVUZ HİZMETLERİNİ ANLATTI.16 Eylül 2017
Bakan Kaya,Harran Konteynır Kenti Ziyaret Etti15 Eylül 2017
Bakan Kaya Harranlı Şehit Ailesini Ziyaret Etti15 Eylül 2017
Harran Belediye Başkanı, Mehmet Özyavuz'un 2017-2018 Eğitim Öğretim Mesajı 14 Eylül 2017
Özyavuz, Cuma mesajında eğitime dikkat çekti!07 Eylül 2017
Harran ilçesinde iki aile arasında ki husümet barışla sonuçlandı. 04 Eylül 2017
Çağbaşı mahalle muhtarı Sancar'dan Bayram mesajı.31 Ağustos 2017
Özyavuz'un Kurban Bayramı Mesajı31 Ağustos 2017
Özyavuz'un, Zafer ve Kurban Bayramı Mesajı29 Ağustos 2017
Harran’dan İtalya’daki kardeş şehire davet27 Ağustos 2017
Başkan Özyavuz’dan Kaymakam Ayca’ya veda yemeği26 Ağustos 2017
Harran'daki arkeolojik kazılar turizme katkı sağlıyor23 Ağustos 2017
Harran'a tarihi dokunuş22 Ağustos 2017
HARRAN’A 60 BİN METREKARELİK MESİRE ALANI22 Ağustos 2017
Başkan Özyavuz'un Cuma Mesajı17 Ağustos 2017
Harran Belediye Başkanı, Mehmet ÖZYAVUZ'un, Türk tarihi açıklaması:10 Ağustos 2017
Harran’da üst yapı seferberliğiKaynak: Harran’da üst yapı seferberliği 08 Ağustos 2017
Muhterem Harran'lılar, Cumanız Mübarek Olsu­n.03 Ağustos 2017
14 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ01 Ağustos 2017
HARRAN’DA ÇALIŞMALAR HIZ KESMİYOR01 Ağustos 2017
Harran Belediye Başkanı'nın Cuma mesajı27 Temmuz 2017
15 Temmuz turnuvasında kardeşlik kazandı17 Temmuz 2017
Harran Şahlandı15 Temmuz 2017
Harran'da Belediye Meydanı Doldu Taştı13 Temmuz 2017
15 TEMMUZ VE MİLLİ ŞAHLANIŞ13 Temmuz 2017
Harran’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri12 Temmuz 2017
Özyavuz'dan Vali Erin'i Tebrik Ziyareti12 Temmuz 2017
Başkan Özyavuz'dan Milli Mesajlar08 Temmuz 2017
AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları 970 İlçe Arasında Türkiye 31'incisi Oldu06 Temmuz 2017
Harran Belediye Başkanı'nın Tecrübe mesajı03 Temmuz 2017
Harran Belediyesi’nden asfalt sorununa neşter28 Haziran 2017
Başkan Özyavuz’un bayram trafiği28 Haziran 2017
HARRAN'DA BAYRAMLAŞMA25 Haziran 2017
Özyavuz, Erdoğan'ı Urfa Misafirperverliği ile Ağırladı24 Haziran 2017
Harran Belediye Başkanı'nın Ramazan Bayramı mesajı24 Haziran 2017
HARRAN TARİHİ BİR GÜN YAŞADI24 Haziran 2017
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Harran Programı 23 Haziran 2017
ÖZYAVUZ: Leyle-i Kadir Gecesi münasebetiyle, Bir mesaj yayınladı.21 Haziran 2017
Jandarma Komutanının Mesajı 21 Haziran 2017
Başkan Özyavuz İftarda Meclis Üyeleri ve Muhtarlarla Bir Araya Geldi21 Haziran 2017
Harran Belediyesinin çalışmaları Devam Ediyor.21 Haziran 2017
Başkan Özyavuz'un Cuma Mesajı16 Haziran 2017
Büyükşehir Harran’da iftar programı düzenledi13 Haziran 2017
Başkan Özyavuz şehit aileleri ile iftarda buluştu11 Haziran 2017
Başkan Özyavuz'un Mesajı09 Haziran 2017
Cumhurbaşkanı Bu Kez Harran İçin Geliyor08 Haziran 2017
Belediye Başkanı Özyavuz'dan Teog Birincisine Ödül03 Haziran 2017

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH